obavijest

Objavljeno dvosveščano izdanje knjige 'Libro od mnozijeh razloga'


vrijeme: 26.10.2020.

Dvosveščano izdanje znamenita dubrovačkoga zbornika srednjovjekovnih rukopisa hrvatskom ćirilicom dubrovačkoga tipa iz 1520. s preslikom izvornika i latiničkim prijepisom s komentarima 'Libro od mnozijeh razloga', koje je priredio Mateo Žagar, objavila je u povodu 500. obljetnice njegova nastanka Matica hrvatska.

Nakladnik ističe kako knjiga o mnogim stvarima donosi najstarije prozne tekstove dubrovačke lijepe književnosti koji se uvelike naslanjaju na raznorodna štiva srednjovjekovne tradicije, a ujedno otvaraju i vrata renesansnim strujanjima.
 
Tekstovi zbornika, kako navodi, nastali su na svojevrsnom pragu između srednjovjekovlja i ranonovovjekovlja, što se odražava i u izboru tekstova koji su s jedne strane preuzeti iz starih čakavsko-glagoljskih matica, a s druge strane iz talijanske suvremene književne kulture.
 
Tako su se jedni pored drugih našli, naglašava nakladnik, nabožni i moralno-didaktični tekstovi, apokrifi i svetačke legende, kalendar za vračanje i sanjarica, raznoliki eshatološki i molitveni oblici, pjesništvo i poučna proza.
 
Prepletanje silnica slavenskoga utjecaja s romanskim, gradnja kulturnih slojeva različite starosti od poetoloških elemenata raznolike provenijencije oblikuju dinamičnu kulturnu simbiozu koja, unatoč heterogenosti, pokazuje zajednička obilježja, ocjenjuje nakladnik.
 
Napominje kako u arhitekturi korpusa tekstova koje okuplja dubrovački zbornik, postoje raznolikosti na tematskoj, žanrovskoj i stilističkoj razini, kao i na liniji stih ‒ proza.
 
U cjelini gledano, tvrdi, oni ispunjaju temeljnu funkciju i načelo staroga i stoljećima prokušanoga umijeća: poučiti i zabaviti, koje je u srednjovjekovlju posloženo u trijadu poučiti – zabaviti – pokrenuti.
 
Ističe kako se u njoj nadopunjuju estetsko i pragmatično, a prirodno supostoje užitak i dublje duhovno promišljanje, tako da "Libro" nije tek zabavno-poučna knjiga vjerskoga karaktera, u kojoj se izmjenjuju beletrističke i molitvene sekvence, nego i poticaj na razmišljanje o čovjekovu mjestu u prirodi koja ga okružuje.
 
Nakladnik naglašava kako se izdanjem "Libra" dokumentira važnost hrvatske inačice ćiriličkog pisanja realizirane u dubrovačkoj inačici, tako da skladnost i visoka razvijenost ove minuskulne ćiriličke sastavnice hrvatske tropismene kulture dolazi do punog izražaja.
Poručuje kako se stručnoj i široj kulturnoj javnosti omogućuje uvid u raznolikost teksta, koji su pisale četiri "ruke", u standardiziranost grafijskih rješenja i stupanj posebnosti hrvatskoga ćiriličkog pisma.
 
Omogućuje se, napominje, i usporedba s latiničkom transliteracijom, iz čega proizlazi punina mogućnosti daljnjeg filološkog istraživanja. Izdanjem dubrovačkog rukopisa čiji se izvornik čuva se u Akademijinu arhivu, ovaj visokovrijedni spomenik hrvatske kulture postaje dostupan cjelokupnoj hrvatskoj i slavističkoj javnosti, dodaje nakladnik.
 
Prvi svezak "Libra od mnozijeh razloga" (366 str.), dubrovačkoga rukopisnog zbornika književnih srednjovjekovnih tekstova donosi preslik izvornika koji se danas čuva u Akademijinu arhivu, a koji je prije toga bio dijelom znamenite rukopisne zbirke Ivana Kukuljevića Sakcinskog.
 
Rukopis sadrži 183 folija (listova) ispisanih hrvatskom ćirilicom dubrovačkoga tipa te predstavlja prvorazredan spomenik književnoga jezika štokavskog izraza, kojemu ne prethodi niti jedan opsegom sličan svezak književnoga štiva pisan štokavštinom.
 
U drugom svesku "Libra od mnozijeh razloga" ( 469 str.) objavljeni su latinički prijepis s komentarima i uvodna studija Matea Žagara i Dolores Grmača. (Hina)
 

(R.P.B., 26.10.2020)