novo izdanje

Arhivski fond Marije Jurić Zagorke


vrijeme: 06.07.2017.

Centar za ženske studije, u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom, a u okviru projekta Digitalizacija odabrane građe Marije Jurić Zagorke, financiranog od Ministarstva kulture, stvorio je Arhivski fond Marije Jurić Zagorke.

Digitaliziranjem, zaštićena je građa izložena propadanju te će se omogućiti uspješan nastavak niza istraživačkih i obrazovnih aktivnosti za stručnu i širu domaću i međunarodnu javnost ali i za popularizaciju novinarskog rada Marije Jurić Zagorke i ženske povijesti kao nepravedno zanemarenog udjela u kulturi Hrvatske.

Digitalizirano i obrađeno digitalizirano gradivo (uz uvod i popis dokumenata i zapisnika na hrvatskom i engleskom jeziku) Arhivski fond Marije Jurić Zagorke nalazi se na mrežnoj stranici Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke www.zagorka.net.

(R.P.B., 06.07.2017)