" />
natječaj

Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske


prijava: 25.11.2019.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH raspisalo je Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu. Rok za dostavu prijava je 25. studenoga 2019.!

Pravo podnošenja prijava projekata na Javni poziv (u daljnjem tekstu: Poziv) imaju udruge, umjetničke organizacije, javne ustanove, samostalni umjetnici i fizičke osobe na području Republike Hrvatske koje obavljaju djelatnost u području kulture, znanosti i umjetnosti, u cilju provedbe kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske.

 

Za predmetni Poziv planiraju se financijska sredstva u procijenjenom iznosu od 3.850.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 1.000,00 kn, a najveći 80.000,00 kn. 

 

S obzirom na planirana financijska sredstva, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, može većim dijelom financirati projekte sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću koja se namjenski dodjeljuju organizacijama civilnog društva te će prednost u financiranju imati udruge i umjetničke organizacije, koje u provedbi projekta ostvare suradnju sa samostalnim umjetnicima i fizičkim osobama, kao izvoditeljima projektnih aktivnosti.

 

Projekti će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu dok se od prijavitelja očekuje da prijavljenim projektnim aktivnostima promiču te jačaju međunarodnu prepoznatljivost Republike Hrvatske. 

 

Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća područja:  - glazba i glazbeno-scenska umjetnost - književnost - kazalište - kulturni identitet i kulturna baština - likovna i vizualna umjetnost - film - dizajn  - arhitektura - ples

 

Prijavitelji prijavljuju projekte koji će se najvećim dijelom provoditi izvan Republike Hrvatske u organizaciji ili suorganizaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu. 

 

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, www.mvep.hr.  Rok za podnošenje prijava unutar ovog Poziva je 30 dana od dana objave istoga na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, poslane najkasnije do 25. studenoga  2019. godine.  Prijave na Poziv šalju se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u pisarnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Đorđićeva 4, radnim danom u vremenu od 8:00 - 16:00 sati) na adresu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Zagreb, Trg N.Š. Zrinskog 78. Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom “Prijava za Javni poziv za projekte kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske“. Prijave poslane nakon navedenog roka, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave suprotno uvjetima iz Poziva, smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati. 

 

Pripremu i provedbu Poziva provodi ustrojstvena jedinica Ministarstva vanjskih i europskih poslova nadležna za poslove javne i kulturne diplomacije.

 

U cilju provedbe pojedinih postupaka Poziva, ministar vanjskih i europskih poslova odlukom osniva Stručno povjerenstvo za otvaranje prijava, Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje projekata te Stručno povjerenstvo za rješavanje prigovora.

 

Rad i zadaće povjerenstava, čije članove imenuje ministar vanjskih i europskih poslova, uredit će se Poslovnicima. Članovi povjerenstava potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da nemaju osobnih interesa, kojima mogu utjecati na nepristranost rada povjerenstava. Administrativnu i stručnu pomoć u radu povjerenstva pruža nadležna ustrojstvena jedinica i stručne službe Ministarstva vanjskih i europskih poslova. 

 

Stručno povjerenstvo za otvaranje prijava provodi postupak zaprimanja prijava i provjeru ispunjavanja propisanih administrativnih uvjeta prijavljenih projekata. Prijavljene projekte ocjenjuje Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske.  Ministar vanjskih i europskih poslova, temeljem prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje, razmatra popis projekata predloženih za financiranje s prijedlogom iznosa financijske potpore, kao i popis projekata koji nisu prihvaćeni za financiranje te donosi Odluku o dodijeli financijskih sredstava za odobrene projekte. IX.

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava odobrenim projektima bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke ministra vanjskih i europskih poslova.

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova sklopit će s nositeljima projekata pojedinačne ugovore na temelju Odluke o dodijeli financijskih sredstava odobrenim projektima, a sredstva će se isplaćivati u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora odnosno ovisno o ugovorenom vremenu izvršenja projekta i priljevu sredstava državnog proračuna. 

 

Prijavitelji koji će u tijeku roka za podnošenje prijava na Poziv imati potrebu za dodatnim pojašnjenjem dokumentacije, kao i ostalih uvjeta iz Poziva, mogu dostaviti pisani upit na email adresu: kul.poziv@mvep.hr. Po primitku upita, nadležna ustrojstvena jedinica dostavit će odgovor na adresu onih koji su pitanja postavili.

 
 

Način podnošenja prigovora na rezultate poziva propisan je u Uputama za prijavitelje, koje čine sastavni dio ovog Poziva.

 

Dokumentacija vezana uz projekte koji nisu odobreni za financiranje arhiviraju se s napomenom da se radi o povjerljivim dokumentima koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ne može koristiti niti davati na uvid i korištenje trećim osobama.


Izvor: MVEP

 
 

 

(R.P.B., 28.10.2019)

Tagovi: natječaj, mvep