najave

Međunarodna konferencija 'Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima' - poziv


vrijeme: 25.5.2018. - 26.5.2018.
prijava: 15.12.2017
mjesto: Zagreb

U svibnju 2018. u Zagrebu će se održati međunarodna konferencija pod nazivom 'Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima'. Organizatori skupa su Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju, i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb. Prijave sažetaka moguće su do 15. prosinca 2017.


Terminološka konferencija Conmusterm 2018.
Međunarodna konferencija Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima

TEME

·  glazbena terminologija u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi

·  glazbena terminologija u stručnoj i pedagoškoj literaturi (s posebnim obzirom na novije nazivlje iz područja muzikologije, teorije glazbe, kompozicije, glazbene tehnologije i etnomuzikologije)

·  normiranje nazivlja u humanističkim znanostima

·  humanistička nazivlja u odnosu na tradicionalne i suvremene terminološke pristupe

·  humanistička nazivlja u višejezičnom kontekstu: jezične i kulturne specifičnosti

·  humanistička nazivlja u višejezičnim terminološkim bazama podataka

·  posebnosti humanističkih nazivlja u malim jezicima

·  ostale srodne teme
 

JEZICI KONFERENCIJE:  hrvatski i engleski 
 

PRIJAVE SAŽETAKA

·  popunjeni obrazac za prijavu  poslati na e-adresu conmusterm@muza.hr

·  rok za prijavu: 15. prosinca 2017.

·  obavijest o prihvaćanju sažetaka: 31. siječnja 2018.
 

MOGUĆI FORMATI: usmeno izlaganje, panel i poster

Predviđeno trajanje usmenih izlaganja: 20 minuta + 10 minuta rasprave

Sažetci radova prijavljenih za izlaganje trebaju prikazati provedeno istraživanje ili istraživanje u tijeku koje ima određene rezultate. Tek započeta istraživanja preporučuje se prijaviti kao poster.

Panel se prijavljuje na usko povezane teme o kojima će izlagati do pet sudionika u trajanju od 45 do 60 minuta. U sažetcima u opsegu od 500 do 800 riječi trebaju biti navedena imena i ustanove svih sudionika, naslovi i kratak opis njihovih izlaganja te obrazloženje povezanosti pojedinih izlaganja. Panel prijavljuje voditelj.

Sažetak je potrebno priložiti na hrvatskom i engleskom jeziku ako je jezik izlaganja hrvatski ili samo na engleskom jeziku ako je jezik izlaganja engleski.
 

KOTIZACIJA

Kotizacija uključuje program, knjižicu sažetaka i ostale konferencijske materijale, ručak i osvježenje u stankama

·  aktivni sudionici 500 kn (70 EUR)

·  slušači 200 kn (30 EUR)

·  konferencijska večera (nije uključena u kotizaciju) 150 kn (20 EUR)
 

OBJAVLJIVANJE RADOVA

Predviđeno je objavljivanje recenziranih radova u tematskom broju časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Rasprave.
 

ORGANIZATORI

Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, Odsjek za muzikologiju
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 

obrazac za prijavu
http://conmusterm.eu/