novo izdanje

Časopis Behar 103 - Sevdah i sevdalinka


vrijeme: 09.01.2012.
organizator: KDBH "Preporod" (Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod")

Iz tiska je izašao tematski broj Časopisa za kulturu i društvena pitanja Behar, broj 103., koji je posvećen sevdahu i sevdalinkama. 

Sadržaj
 
Uvodna riječ
 
Sead Begović: Sevdalinka i nadalje na našem kućnom redu
Sena Kulenović: Sevdah i sevdalinka - razvoj i uloga bosanske
gradske pjesme u životu i kulturi Bošnjaka i BiH 
 
Sevdah i sevdalinka
 
Prof. dr. Munib Maglajlić: Leksikografsko određenje sevdalinke
Prof. dr. sc. Remzija Hadžiefendić-Parić: O jeziku naših sevdalinki
Prof. dr. Enver Kazaz: Unutarnji otpor kanonu i patrijarhalnoj moći -  karnevaleskni potencijal sevdalinke
Dr. Alisa Mahmutović Rakovac: Neke sintaktičko-leksičke karakteristike jezika sevdalinke
Književnik Sead Begović: Lirska figurativnost i pojmovna sugestivnost sevdalinke
Mr. sc. Edisa Gazetić: Ne/cenzurirana žudnja u (usmenoj) tradiciji - Dominantnost epskog modela mišljenja/ponašanja u bosanskohercegovačkoj kulturi
Mr. sc. Alen Kalajdžija: Da li se alhamijado pjesma Hirvat türkisi (1588/1589.) može smatrati pretečom sevdalinke i da li sadrži njezine elemente?
Prof. dr. Rašid Durić: Sevdalinka i Himzo Polovina
Doc. dr. Dijana Hadžizukić: Odjeci sevdalinke u bošnjačkom romanu
Doc. dr. Alma Denić-Grabić: Sevdalinka u kontekstu: dar i bol govorećeg subjekta u zbirci pripovijedaka Inšallah, Madona, inšallah M. Jergovića
Prof. dr. Enes Kujundžić: Bibliografija i diskografija sevdalinke
Mr. Alma Skopljak: Iskušavanje kulture
Etnomuzikolog Vanja Muhović: Sevdalinka i saz u kontekstu world music-a
Amira Džibrić, prof.: Leksičko-semantičke varijante leksema u sevdalinkama (metafora i metonimija) 
 
Biilješke o autorima (sudionicima simpozija)
(Pripremila Sena Kulenović)

Časopis je dostupan u pdf formatu.

Facebook stranica


 
 

(D.H.F., 09.01.2012)