novo izdanje

Učinci ekonomske krize: mračno, ali ne beznadno?Compendium of Cultural Policies & Trends in Europe objavio je novi promatrački alat o javnom financiranju kulture u Europi, koji donosi brojčane podatke koji mogu biti važni pokazatelji utjecaja ekonomke krize na izdvajanja u kulturi. Alat je dostupna online.

Društveni i monetarni izazovi koje je potaknula aktualna ekonomska kriza neminovno dotiču ne samo infrastrukturu i inicijative u umjetnosti i baštini, već ujedno i utječu na politiku da poveća pristupačnost kulture kako bi se povećala participacija svih građana u složenom i raznolikom kulturnom životu.

Važna uloga umjetnosti, medija i baštine, značajna u društvenom, obrazovnom i ekonomskom razvoju naših društava, već sad može biti ugrožena, kažu neki promatrači. Međutim, prethodne procjene nisu pokazale jedinstvene trendove: do sada je bilo teško preciznije komparativno odrediti brojke da li i do koje mjere javno financiranje kulture u Europi je uistinu bilo pogođeno ovom krizom.

Kako bi se ovi učinci (potencijalno) lakše promatrali, ERICarts Institute razvio je novu komparativnu tablicu E.2 o javnom financiranju kulture, koja će se kontinuirano ažurirati na temelju najnovijih pokazatelja u nacionalnim profilima.

Zahvaljujući podacima izlučenim uglavnom iz najnovijih statistika koje su ponudile pojedine zemlje o javnom izdvajanju za kulturu po glavi stanovnika za 2000., 2005. i 2009. – 2011., mogu se kompilirati najnoviji omjeri za budžet u kulturi u ukupnoj javnoj potrošnji i BDP-u.

U navedenom kontekstu podaci po glavi stanovnika služe uglavnom kao horizontalni indikatori nacionalnih trendova u vremenima krize, dok ukupni budžet i udio u BDP-u pokazuju vertikalni i relativno neutralni kriterij za komparativnu procjenu o snazi javnog ulaganja u kulturu.

Slično kao i u prethodnim procjenama, rezultati pokazuju različitu sliku: prilično veliki broj državnih i civilnih organizacija doima se kao da djeluje 'kontraciklično', moguće zbog toga što znaju da raznoliko i produktivno kulturno okruženje može podići stanje duha te učiniti važan i opipljiv doprinos u prevladavanju prisutnih poteškoća s kojima se suočavaju vlade, civilno društvo i ekonomski akteri.

Monitoring Public Cultural Expenditure in Selected European Countries 2000-2010/11

(I.P., 25.02.2013)