natječaj

Natječaj za program u prostorima kluba Palach, zgrade Filodrammaticae i Marganova


prijava: 09.08.2013.

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke raspisuje Javni natječaj za predlaganje kulturnog programa koji će se održavati u prostorima kluba Palach, dijelu prostora zgrade Filodrammatice (velika dvorana i izložbeni prostor na I. katu i mala dvorana na II. katu) i prostoru Marganova. Natječaj ostaje otvoren do 9. kolovoza 2013.

Prijedlog kulturnog programa mora sadržavati sljedeće programske cjeline:
- glazbeni program;
- program izvedbenih umjetnosti (dramska umjetnost, ples i pokret);
- izložbeni program vizualnih umjetnosti;
- program nove medijske kulture;
- književni program;
- audiovizualni programi;
- ostale kulturne programe (tribine, predavanja, seminari, edukacijske programe, radionice i sl.).

Nije moguće podnijeti prijedlog programa koji se odnosi samo na dio navedenih programskih cjelina ili koji se odnosi samo na dio prostora koji su predmetom ovog natječaja. Neće se uzeti u razmatranje prijedlozi programa koji nisu cjeloviti odnosno koji ne obuhvaćaju  sve prostore koji su predmetom ovog natječaja i koji ne sadrže sve naprijed navedene programske cjeline. Predloženi kulturni program treba sadržavati programske koncepcije koje predstavljaju rezultate suvremenog umjetničkog stvaralaštva te mora biti usmjeren  razvoju i poticanju urbane kulture.

Prijedlog kulturnog programa mora sadržavati:
- opći koncept programa;
- plan djelovanja (programski i financijski) do 31.12.2013.;
- plan djelovanja za 2014. te strateške programski ciljeve do 2018. godine;
- razrađeni koncept kontinuiranog programa suradnje sa Studentskim kulturnim centrom Sveučilišta u Rijeci (zajedničke programe, zajedničke promotivne aktivnosti i sl.);
- odgovornu osobu za provedbu predloženog programa.

Prijavu na ovaj javni natječaj mogu podnijeti udruge registrirane za obavljanje kulturne djelatnosti te umjetničke organizacije. Prijavu može podnijeti više udruga ili umjetničkih organizacija zajednički uz naznaku nositelja koji će biti potpisnikom ugovora i koji će biti odgovoran za provedbu sveukupnog predloženog programa. Prijava na natječaj mora sadržavati:
- naziv podnositelja prijave s adresom sjedišta. Ukoliko prijavu podnosi više udruga/umjetničkih organizacija potrebno je naznačiti i nositelja prijave;
- presliku izvatka iz registra udruga ili umjetničkih organizacija ne stariji od 30 dana od dana oglašavanja iz koje mora biti vidljivo da je podnositelj prijave registriran za obavljanje kulturne djelatnosti;
- izjavu odnosno pismo namjere kojim se utvrđuje zajedničko djelovanje u provođenju  predloženog programa, ukoliko prijavu  podnosi više udruga / umjetničkih organizacija zajednički;
- dokaze o dosad realiziranim kulturnim programima  (reference, priznanja, promidžbeni materijal, novinske tekstove i sl.) iz kojih je razvidno da podnositelj prijave posjeduje prethodno iskustvo u organizaciji kulturnih programa iz raznih područja kulture;
- prijedlog kulturnog programa koji će se realizirati u prostorima, u skladu s uvjetima natječaja.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Kulturnih vijeća Grada Rijeke (s područja kulture i umjetnosti za koje se raspisuje natječaj), predstavnika Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke te predstavnika Sveučilišta u Rijeci. Odluku o izboru programa donosi Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Povjerenstva.

Kriteriji za ocjenu pristiglih programa su sljedeći: kvaliteta programa (cjelovitost i inovativnost): maksimalno 30 bodova, stručne i umjetničke reference predlagatelja: maksimalno 20 bodova, osmišljen plan djelovanja prema publici: maksimalno 20 bodova, kvaliteta zajedničkog programa  suradnje sa Studentskim kulturnim centrom Sveučilišta u Rijeci: maksimalno 15 bodova, usmjerenost programa na edukaciju: maksimalno 15 bodova..

U natječaju će se odabrati prijava podnositelja koja bude ocijenjena najvećim brojem bodova. Prijava za sudjelovanje na natječaju sa svim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za kulturu, s naznakom 'Natječaj za programe kulture u Palachu, Filodrammatici i Marganovu.', najkasnije do 9. kolovoza 2013. godine do 12,00 sati. Prijava na natječaj sa svim prilozima može se poslati preporučeno na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Korzo 16, Rijeka ili osobno predati u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemno, šalter broj 1. Prijave zaprimljene (bez obzira na način dostave) nakon 12,00 sati istog dana neće se uzeti u razmatranje.

Odabrani ponuditelj dobit će na korištenje prostor kluba Palacha, dio prostora u zgradi Filodrammaticae i prostor Marganova bez naknade na vrijeme od 5 godina. Navedenim ugovorom odabrani ponuditelj omogućit će ravnopravno korištenje termina Studentskom kulturnom centru Sveučilišta u Rijeci u navedenim prostorima, vodeći pritom računa o važećim ugovorima o privremenom ili povremenom korištenju prostora Filodrammaticae za 2013. godinu. Od korištenja će biti izuzet dio prostora kluba Palach koji će se dati u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Tlocrti prostora u kojima će se održavati programi na raspolaganju su podnositeljima prijava u prilogu natječaja.

Više

(I.P., 23.07.2013)